IPPOG

Members

Bulgaria

Intro

Sofia Tech Park develops activities to support start-ups, small and medium enterprises, science, education and innovation. There are few main components included in the park:

Incubator – The incubator community includes start-ups and developed companies, investment funds and educational organizations.

Forum – A venue for events in the field of science, education, innovation, technology and entrepreneurship.

Experimentarium – A permanent interactive composition “TechnoMagicLand” for children with interests in the field of natural sciences.

Laboratory complex (R&D&I consortium) – Our 11 laboratories offer an opportunity for development of research and business projects in various research areas.

Details

JOINED: 2016

CURRENT STATUS: MEMBER

LOCAL RESOURCES WEBSITE(S)
TechnoMagicLand

София Тех Парк

София Тех Парк развива дейности в подкрепа на стартиращи предприятия, малки и средни предприятия, наука, образование и иновации. Има няколко основни компонента, включени в парка:

Инкубатор – Общността на инкубатора включва стартиращи и развити компании, инвестиционни фондове и образователни организации.

Форум – Място за събития в областта на науката, образованието, иновациите, технологиите и предприемачеството.

Експериментариум - Постоянна интерактивна композиция “ТехноМеджиkЛенд” за деца с интереси в областта на природните науки.

Лабораторен комплекс (Консорциум за научноизследователска и развойна дейност) – Нашите 11 лаборатории предлагат възможност за развитие на изследователски и бизнес проекти в различни изследователски области.

JOINED: 2016

CURRENT STATUS: MEMBER

Representative

Roumyana Hadjiiska

Bulgarian Academy of Sciences
Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy (INRNE), Bulgaria
roumyana.mileva.hadjiiska@cern.ch

 

 

 

 

Roumyana Mileva Hadjiiska

Roumyana Hadjiiska joined the CMS collaboration in 2010 at the start of her PhD education in the University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Bulgaria. Since then, she dedicates the main part of her time to work within the CMS muon system, including muon physics and muon detector performance. During her PhD she joined also a one year project working for the Technical Transfer Office at the same university. After the defense of her PhD she started to work at BAS (Bulgarian Academy of Sciences), joining the High Energy Lab at INRNE (Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy), where she is working until now. Currently she is a senior assistant professor at the same laboratory.

During all this time Roumyana put a lot of effort to populate the Particle Physics results within the society and to make the open data and tools closer to the Bulgarian students and teachers. In 2014 she joined a group of Bulgarian scientists who initiated the programme of CMS virtual visits, helping mainly with the domestic organization of the events. In the end of 2017 with the help of her colleagues from different institutions – BAS-INRNE, University of Sofia, University of Plovdiv, OSOS project, People's Astronomical Observatory in Varna – they built an informal group of scientists who organized the first International Masterclasses in Bulgaria in 2018. After the big interest and success of the event, the group decided to move closer to the schools and in the following three years have organized more than 15 masterclasses, also covering the schools in smaller Bulgarian towns.

In 2021, Bulgaria finally signs the IPPOG MoU and changes the status of “Candidate Member” to official member of IPPOG, thanks to the participation of the company Sofia Tech Park, giving a way for further and wider participation in particle physics outreach events.

Roumyana believes that even the students from the smallest towns all over the world should have a chance to participate in contemporary physics discoveries, making the education more interesting and attractive. “Speaking physics” as an international language gives the students an opportunity to feel that they are part of the world with their own meaningful contribution.

Румяна Хаджийска се присъединява към колаборацията CMS през 2010 като докторант в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България. От тогава, тя работи основно за мюонната система на детектора CMS, включително физичен анализ на събития с мюони в крайното състояние и анализ на работата на мюонните детектори. По време на нейната докторантура, в рамките на едногодишен проект, тя работи и към Центъра за трансфер на технологии към Софийски университет. След защита на докторска дисертация, Румяна започва работа в БАН (Българска академия на науките), като се присъединява към лаборатория „Високи енергии“ към ИЯИЯЕ (Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика), където работи и досега. Понастоящем тя е главен асистент в същата лаборатория.

През цялото време, Румяна полага непрекъснати усилия да популяризира сред широката общественост постиженията в областта на физиката на елементарните частици, както и да запознае българските учители и учащи с платформите за анализ на данни с отворен достъп от експериментите на високи енергии. През 2014 тя се присъединява към групата от български учени, които поставят началото на програмата за виртуални визити в експеримента CMS, като помага основно с локалната организация на събитията в България. В края на 2017, заедно с колеги от различни институции – БАН-ИЯИЯЕ, СУ „Св. Кл. Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Проектът OSOS (Open Schools for Open Societies), Народна обсерватория „Николай Коперник“ във Варна – създават неформална група от учени, които организират първите международни мастъркласове с данни на ЦЕРН през 2018. След големия интерес и успех на това събитие, групата решава да приближи тази дейност до училищата и през следващите три години успяват да организират повече от 15 клас, включително и в училища от по-малките градове в страната.

През 2021, благодарение на София Тех Парк, България официално става пълноправен член на IPPOG (Международна група за наука за обществото в областта на физиката на елементарните частици). Това дава възможност за по-широко участие в бъдещи събития за популяризиране на науката сред обществото.

Румяна вярва, че дори учениците от най-малките градове по целия свят трябва да имат възможност да участват в съвременните научни открития, като по този начин образованието става по-интересно и ангажиращо. Да говорят за физика с връстници от други страни, дава възможност на учениците да почувстват, че наистина са част от този свят и имат своите  приноси и значимо място в него.