IPPOG

Members

Czech Republic

Intro

Particle physicists in Czech Republic are curious and keen on discovering of all beauties and secrets of the microworld - pretty much like their colleagues all over the macroworld. There are teams of tens Czech physicists on ATLAS and ALICE experiments at CERN, studying collisions of protons and heavy ions. Heavy ion collisions are studied on STAR and sPHENIX in BNL and HADES and CBM in FAIR as well. Czech teams also participate in Electron-Ion Collider and linear positron-electron collider preparation. Smaller Czech teams are involved in neutrino physics research on NOvA, Daya Bay, JUNO and KATRIN, on astroparticle experiments Auger and CTA, on Belle II "beauty-factory" experiment in KEK and on several other experiments focused on various topics. Theorists are trying to wrap their head around topics like String Theory and Quantum Qravity, Grand Unified Theories, Chiral Perturbation Theory, phenomenology of heavy ion collisions, Cosmology and others.

Many particle physicists all over the Czech Republic enthusiastically organize various outreach events for general public. Physics is brought to music festivals or physics meets arts events, general public and high-school students build simple experiments at workshops or as part of big projects like CZELTA, high-school students are becoming particle physicists for one day in dedicated workshops and they are visiting Czech labs commonly. Of course, Czech physicists give engaging talks for general public, write various kinds of articles, give interviews for TV, radio and newspapers and they visit high-schools or even teach special physics courses for interested high-school students. Particle physicists are in contact with high-school teachers via various programs. For example, high-school teachers have regular opportunities to visit CERN. And high-school students too. Particle physics is our passion!

Details

JOINED: 2016

CURRENT STATUS: MEMBER

Čeští částicoví fyzikové jsou zvědaví a touží odhalovat všechny krásy a tajemství mikrosvěta - podobně jako všichni jejich kolegové z makrosvěta. Desítky českých fyziků studují srážky protonů a těžkých iontů na experimentech ATLAS a ALICE v CERN. Srážky těžkých iontů jsou také zkoumány Čechy na experimentech STAR a sPHENIX v BNL, HADES a CBM ve FAIR. České týmy se také podílejí na přípravách nových urychlovačů, jejichž cílem je studovat srážky elektronů s těžkými ionty a elektronů s pozitrony. Menší české týmy se podílejí na neutrinové fyzice v experimentech NOvA, Daya Bay, JUNO a KATRIN, na astročásticových experimentech Auger a CTA, v "továrně na krásu" Belle II v KEKu a na několika dalších experimentech zaměřujících se na různá témata. Teoretikové se zabývají věcmi, jako jsou strunová teorie, kvantová gravitace, velké unifikační teorie, chirální poruchová teorie, fenomenologie srážek těžkých iontů, kosmologie a další.

Mnozí částicoví fyzikové energicky organizují po celé České republice nejrůznější popularizační akce pro širokou veřejnost. Fyzika se tak dostává na hudební festivaly a prolíná se s uměním v dedikovaných projektech, středoškoláci a veřejnost stavějí jednoduché experimenty na jednorázových workshopech, nebo jako součást velkého projektu CZELTA, středoškoláci se na den stávají částicovými fyziky a také běžně navštěvují české laboratoře. Samozřejmě také částicoví fyzikové v ČR běžně přednášejí pro širokou veřejnost, píší nejrůznější články o fyzice, dávají rozhovory pro televizi, rozhlas a noviny, navštěvují školy a někteří na školách dokonce učí pravidelné výběrové kurzy. Česká komunita částicových fyziků udržuje kontakt se středoškolskými učiteli skrze různé speciální programy. Například mají středoškolští učitelé pravidelné příležitosti k návštěvě CERNu. A také středoškolští studenti. Částicová fyzika je naše vášeň

JOINED: 2016

CURRENT STATUS: MEMBER

Representative

vojtech.pleskot

Particle Physicist
Charles University V Holešovičkách 2 180 00 Praha 8 Czech Republic

vojtech.pleskot@mff.cuni.cz

Vojtech Pleskot

Vojtech studied particle physics at the Charles University in Prague. He has been a member of the ATLAS collaboration since 2009. From 2015 to 2017, he was a post-doc at Johannes Gutenberg University in Mainz and, currently, he's hired by the Charles University. Vojtech's research interests are all centered around analysis of ATLAS data from proton-proton collisions.

He's interested in precision Standard Model measurements as well as in searches for Beyond Standard Model physics. Vojtech likes outreach, obviously, and he's always searching for new ways of communication with the lay audience. This passion brought him to a stage about physics at a music festival, to a project building bridge between arts and physics or to become a filmmaker.

Vojtěch studoval částicovou fyziku na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2009 je členem kolaborace ATLAS. Mezi lety 2015 a 2017 byl postdokem na Johannes Gutenberg-Universitaet v Mainzu a v současné době je zaněstnaný na Univerzitě Karlově. Vojtěchovy vědecké zájmy se všechny sdružují kolem analýzy dat o srážkách proton-proton z experimentu ATLAS. Zajímá se jak o přesná měření, tak o hledání fyziky za Standardním modelem. Vojtěch má rád popularizaci vědy a snaží se hledat nové způsoby komunikace s veřejností. Tato vášeň ho přivedla na stage o fyzice na hudebním festivalu, k projektu spojujícímu vědu a umění nebo k tvorbě filmu.