IPPOG

Members

Poland

Intro

In Poland the particle physics research is concentrated in two biggest cities, Warszawa and Krakow, but there are also smaller groups in Kielce, Lodz and Wroclaw. The leading institutions are: AGH University of Science and Technology and Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences (Krakow), National Centre for Nuclear Research (Warszawa and Lodz), University of Warsaw and Warsaw University of Technology (Warszawa).

Polish physicists take part in many different experiments. At CERN they are among members of all large experiments at LHC: ALICE, ATLAS and LHCb (Krakow) ALICE and CMS (Warszawa), but also in NA61/SHINE. Similar studies are also performed at lower collisions energies available from smaller accelerator for STAR experiment (in USA) and Belle II experiment (in Japan). Other groups work in neutrino experiments in Japan (T2K, Super Kamiokande), USA (Minos) and Russia (Baikal GVD). There is also extensive involvement in cosmic-ray studies in observatories on the ground (Auger, HESS, HAWC, CTA and CREDO) or in satellites in the space.

All universities and research institutes organize outreach activities. Physicists from Krakow, Lodz, Poznan and Warszawa are involved in the International Masterclasses for high school students. Each year over 500 of them can listen to lectures and perform the measurements using the data from LHC experiments. They also take part in public events like Scientific Picnic in Warszawa or Researchers Night in Krakow.

Details

JOINED: 2016

CURRENT STATUS: MEMBER

Fizyka cząstek elementarnych jest rozwijana w Polsce głównie w dwu największych miastach: w Warszawie i w Krakowie, ale są mniejsze grupy w Kielcach, Łodzi i Wrocławiu. Wiodącymi instytucjami są: Akademia Górniczo-Hutnicza i Instytut Fizyki Jądrowej PAN (w Krakowie) Narodowe Centrum Badań Jądrowych (w Warszawie i Łodzi) oraz Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska. 

Polscy fizycy biorą udział w wielu różnorodnych eksperymentach. W CERN są wśród członków wszystkich większych eksperymentów działających przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC): ALICE, ATLAS i LHCb (Kraków) ALICE i CMS (Warszawa), ale także innych, np. eksperymentu NA61/SHINE. Prowadzą również badania przy niższych energiach zderzeń w eksperymencie STAR (w USA) i Belle II (w Japonii). Inne grupy pracują w eksperymentach neutrinowych w Japonii (T2K, Super Kamiokande), w USA (Minos) i w Rosji (Baikal GVD). Bardzo istotny wkład wnoszą w badania promieniowania kosmicznego obserwatoriach na ziemi (Auger, HESS, HAWC, CTA i CREDO) oraz wykorzystując satelity.

Wszystkie uczelnie i instytuty badawcze prowadzą działalność popularyzatorską. Fizycy z Krakowa, łodzi, Poznania i Warszawy prowadzą warsztaty dla uczniów szkół średnich w ramach International Masterclasses. Każdego roku ponad 500 uczniów może wysłuchać wykładów o fizyce cząstek elementarnych i dokonać pomiarów korzystając z danych dostarczonych przez eksperymenty LHC. Organizowane są też wydarzenia dla szerszej publiczności takie jak coroczny Piknik Naukowy w Warszawie czy Noc Naukowców w Krakowie

JOINED: 2016

CURRENT STATUS: MEMBER

Representative

Krzysztof Wozniak

Physicist, Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, Krakow Member of the ATLAS Collaboration
Institute of Nuclear Physics, PAN ul. Radzikowskiego 152 31-342 Krakow Poland
Krzysztof.Wozniak@ifj.edu.pl

Krzysztof Wozniak

High energy particle physics has been an important repeating theme in Krzysztof’s scientific path. Krzysztof’s PhD thesis was based on the data collected from measurements in the nuclear emulsion - a technique known already since before 1940, but which nowadays is still used in neutrino experiments.  Later he started to work in experiments with detectors full of electronic devices that would process data with computers.  Here he was able to fully apply his skills gained during computer science studies, and his interest in HEP experiments continued to grow.

For a long time Krzysztof worked for the PHOBOS experiment at Brookhaven National Laboratory measuring collisions of gold nuclei at RHIC. Such collisions of nuclei provide nuclear matter with extremely high energy density suitable for creation of a new state of matter - Quark-Gluon Plasma.  More recently, unlike the alchemists, he switched his interest from gold to lead and got involved in the ATLAS experiment at CERN where the Large Hadron Collider delivers even heavier nuclei at much higher energy.

Krzysztof considers outreach an important activity for scientists, especially as the Large Hadron Collider gains a lot of public attention.  After an involvement in the LHC exhibition in Poland he joined IPPOG in 2011 and organizes IPPOG Masteclasses in Krakow.  "We owe society information on recent developments in science. They demonstrate the beauty of the universe, complicated but purposeful laws discovered by us and mysteries of it's creation..."

Krzysztof Woźniak Fizyka oddziaływań cząstek elementarnych o najwyższych dostępnych energiach była zawsze dla niego w centrum zainteresowań. Jego doktorat bazował na danych uzyskanych w wyniku pomiarów zderzeń protonów z jądrami emulsji fotograficznej - metoda znana już od 1940 roku, ale nadal stosowana do rejestrowania oddziaływań neutrin. Nieco później rozpoczął pracę w eksperymentach wykorzystujących aparaturę elektroniczną dostarczających danych analizowanych później przy pomocy komputerów. Tutaj przydała się wiedza i doświadczenie uzyskane podczas równoległego studiowania informatyki. 

Przez kilkanaście lat pracował dla eksperymentu PHOBOS w Brookhaven National Laboratory, który rejestrował zderzenia jąder złota w akceleratorze RHIC w USA. W takich zderzeniach uzyskiwana jest bardzo duża gęstość energii pozwalająca na powstanie nowego stanu materii - plazmy kwarkowo-gluonowej. Od 2010 r. przeniósł swoje zainteresowanie ze zderzeń jąder złota na zderzenia nieco cięższych jąder ołowiu i dołączył do eksperymentu ATLAS w CERN, gdzie w Wielkim Zderzaczu Hadronów (Large Hadron Collider - LHC) dostępne są wiązki cząstek i jąder o jeszcze większych energiach. 

Krzysztof uważa popularyzację nauki za jedno z ważniejszych zadań dla naukowców. Informacje o Wielkim Zderzaczu Hadronów dotarły do szerokiej publiczności, więc tym bardziej fizycy powinni upowszechniać wiedzę uzyskana z jego pomocą. Najpierw zaangażował się podczas wystawy poświęconej LHC w Polsce, a w 2011 r. dołączył do IPPOG i rozpoczął organizowanie Międzynarodowych Warsztatów Fizyki Cząstek Elementarnych (International Masterclasses) w Krakowie i okolicznych miastach. "Naszym obowiązkiem jest dostarczanie społeczeństwu informacji o najnowszych osiągnięciach nauki. Pokazują one piękno praw rządzących we Wszechświecie wciąż jeszcze odkrywanych przez nas oraz tajemnice dotyczące jego powstania.